Маніфест

Маніфест«Щоб тебе поважали, мало, щоб усі люди були рівні. Треба, щоб ти сам себе поважав. Ти повинен примусити поважати твою волю, твою мову, тебе самого».

«Справа самостійної України у світовій революції не безнадійна, навпаки – міжнародна революція  -  єдиний шлях до дійсно вільної, дійсно самостійної України».

Василь Шахрай


Ми націонал-комуністи!

           Ми - комуністи
, бо суспільно-політичним ідеалом для нас є комунізм - безкласове і бездержавне суспільство вільних людей. Суспільство в якому керування та панування держави над народом заміняться керуванням виробничими процесами; суспільство без поділу праці; суспільство, в якому науково-технічний прогрес та моральний і культурний розвиток стануть головними ідеями людства, замість війни, прибутку та неконтрольованого споживання; суспільство, в якому вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх; суспільство, в якому головними цінностями є людина з її інтелектуальними та творчими здібностями; лад, за якого доступ людини до всіх благ цивілізації буде залежати тільки від її справжнього, практичного  внеску у розвиток суспільства, і не вимірюватиметься мізерною зарплатнею.
Людство, звільнившись від влади стихійних сил природи і старого суспільства, вперше стане господарем власної долі. На зміну ринковій стихії і начальницькому деспотизму прийде колективне управління суспільним виробництвом, що використовує досягнення сучасної науки і техніки та спрямоване на задоволення людських потреб. Позбувшись гніту економічного і позаекономічного примусу, підвладності державі і капіталу, люди стануть не маріонетками можновладців, а свідомими творцями своєї історії і перетворювачами світу. Досягнення науки дозволять людям подолати багатовікові прокляття фізичних хвороб і душевних недуг, викликаних жахливим антилюдським світом класового суспільства. Любов, творчість і пристрасть до пізнання прийдуть на місце ворожнечі, рабської праці і жадібної наживи. Робота перестане бути прокляттям, змінившись творчістю, як природним проявом життєдіяльності людини, рутинна механічна праця буде перекладена на автоматизовані системи, творча праця з привілею небагатьох стане надбанням всіх. Буде знищене відчуження людини від людини, на місце атомізованого індивіда буржуазного ладу прийде нова людина, що сприймає іншого як самого себе. Різноманітні види опіуму для народу, авторитарна релігія, людожерський буржуазний націоналізм, всілякі забобони зникнуть, на місце сліпої віри, беззахисної перед стихіями людини епохи класового суспільства, прийде раціональне пізнання світу і його законів, що стане надбанням усіх людей.

Метою українського націонал-комунізму є знищення паразитарної системи капіталізму та державного гноблення, досягнення соціальної справедливості і прямої демократії.
Тому ми виступаємо за:
- Пряме народовладдя
- Суспільну власність
- Національну ідентичність
- Рівність у правах всіх громадян
Також ми рішуче виступаємо проти:
- Капіталізму
- Імперіалізму
- Космополітизму
- Клерикалізму
- Шовінізму
Ми вважаємо капіталізм апогеєм класового суспільства, як форму товарного виробництва, засновану на експлуатації відокремленого від засобів виробництва працівника, перетвореного на найману робочу силу.
Борючись за соціальну революцію та створення соціалістичного, народно-орієнтованого ладу в Україні ми продовжуємо справу всіх героїв і мучеників соціальної та національно-визвольної боротьби пригноблених класів минулих часів. Ми вважаємо себе ідеологічними послідовниками українських комуністів 20-х років, які створили новий напрям у комуністичній ідеології та боролись за створення незалежної від Москви соціалістичної української республіки -  Василя Шахрая, Сергія Мазлаха, Миколая Скрипника, Георгія Лапчинського та українських «боротьбистів» - Олександра Шумського і Василя Елан-Блакитного. Ми продовжуємо справу всіх, хто намагався поєднати ідеї національного визволення з ідеями марксизму-ленінізму.
З Марксистсько-ленінської теорії ми беремо принцип права націй на самовизначення та прагнення з’єднати утопію і науку, наукове розуміння світу і приведення його до відповідності з потребами людства, беремо чітку орієнтацію на соціальну революцію в Україні та розповсюдження ідей класової боротьби в інших країнах борючись за світову революцію.
Розуміючи визначальну важливість завдання усуспільнення засобів виробництва, ми вважаємо за необхідність створення революційним шляхом соціалістичного суспільства та соціалістичної республіки з планомірним, але децентралізованим виробництвом на базі всієї спадщини минулих часів, загального володіння усім виробництвом, всього суспільного життя, як перехідного етапу до комунізму. Це, як ми вважаємо, є створенням бази для комуністичного розвитку.
Надавши всім засобам виробництва достатню свободу дій, включивши їх в суспільне виробництво, держава отримуватиме розвиток усіх галузей господарства. Ми вважаємо найбільшою перевагою комунізму, його первинної фази – соціалізму, - у порівнянні з попередніми формаціями є кооперація виробників на більш високому рівні: на рівні всього суспільства, на базі громадського володіння всіма засобами виробництва, всіма ресурсами суспільства. Сьогодні буржуазія у всьому Світі нав'язує свою концепцію буржуазної демократії, оголошуючи соціалістичні держави з плановим виробництвом поза законом, узурпуючи собі право встановлювати народам собі подібні держави. Соціалістична держава – це диктатура пролетаріату, яка концентрує своє управління на все суспільне виробництво, кооперує суспільство в єдине підприємство і тому стоїть на вищому ступені кооперації. В середині такої кооперації, в такому єдиному виробництві немає і не може бути місця ринковим відносинами та ліберальній економіці. Таке виробництво працює як єдиний механізм, як один завод.  Злагоджена робота всієї системи соціалістичного господарства, чітка спланована організація виробництва, тверда дисципліна працівників, підпорядкування всієї трудової діяльності досягненню єдиної спільної мети, завдання, і ніякої конкуренції працівників у виборі предмета виробництва, включення кожної одиниці в єдиний план - є перевагою системи перед капіталістичним ринком. Це добре обґрунтовано Карлом Марксом і лежить в основі теорії наукового комунізму.

Ми - націоналісти, бо головною цінністю для нас є нація.
Історично склалося так, що соціальний гніт українських трударів доповнювався гнітом національним. Будучи поневоленим імперіалістичними силами, робітник-українець піддавався не лише економічному визиску, але й культурному та духовному утиску. Наша спільнота рішуче відкидає космополітично- чи нігілістично- спрямовані підходи до національно-культурного питання, котрі на ділі виявляються лише зворотними сторонами різних форм шовінізму.
Історичний досвід показує, що національна нерівність і національний гніт є неминучим наслідком існування національної буржуазної держави. Тому національна держава з існуванням у ній капіталістичної системи та паразитуючої буржуазії є знаряддям гноблення не тільки пролетаріату, який частіше не є національно єдиним за своїм етнічним складом, але й плекання до шовінізму та імперіалізму, що є недопустимим. Така держава лише знищує національну гідність інших народів та підриває свій авторитет на міжнародній арені. Навіть в разі створення національної соціалістичної держави, цих негативних факторів не можна буде позбутися, і рано чи пізно вони будуть проявлятися у політиці та будуть узаконені. За таких умов буде порушено принципи інтернаціональної солідарності трудящих.
Так як ми вже казали, ми не є догматиками, тому у світлі  сучасних подій ми вважаємо необхідним відійти від деяких постулатів марксизму, а саме у національному питанні. Антинаціональні погляди та політика є ворожими для окремої держави, в нашому випадку – України. Історичний досвід нашої країни вчить нас, що українська нація будувалась не на етнічній приналежності, але на спільному соціокультурному, мовному та класовому принципі. Саме ці фактори згуртовували робітниче та селянське населення України у боротьбі з іноземним імперіалістичним пануванням ще з феодальних часів (напр. повстання Мухи у 1490 р; Коліївщина 1768-1769 рр.; гайдамацький рух сер. XVIII ст.). В ході історичного процесу на Україні не сформувалося генетично єдиного етносу, це було обумовлено практично постійною асиміляцією з іноземними окупантами і завойовниками протягом всієї історії. Визнання народної культури, історії та мови є факторами які характеризують патріотичність громадянина та спонукають його зайняти активну позицію під час революційних подій у країні.
Виходячи з цих тверджень, ми вважаємо соціокультурний, історичний та мовний принципи притаманними для формування та самоідентифікації націй, а також другим фундаментальним принципом формування революційного спротиву. Ці фактори грають найважливішу роль у боротьбі проти панування руйнуючої культури масового споживання, яка культивується світовою капіталістичною системою, і слугує лише задля її збагачення та перетворення пролетаріату у деградуючу масу рабів не спроможну на спротив. У сучасному світі глобалізації примітивна культура масового споживання є засобом утримання робітників та населення у аморфному та аполітичному стані, стані в якому увага людини не може сфокусуватися на реальних проблемах суспільства. Також цьому допомагає багаточисельна реакційна націоналістична пропаганда, яка використовує ідею генетичної приналежності, яка не тільки відволікає пролетаріат від класової боротьби, але й розділяє його, нацьковуючи пролетарів один на одного. Це безумовно грає на руку великому капіталу, який використовує принцип «розділяй і пануй». Тому політика спрямована на захист та розвиток народної культури, мови та історії зіграє значну роль у революційному спротиві пригноблених мас пролетаріату проти не тільки українського капіталізму, але й світового, з яким український капітал активно взаємодіє та співпрацює.
         Водночас ми виступаємо проти шовіністичних і буржуазних псевдонаціоналістичних теорій та не спираємося на радянську практику побудови державно-капіталістичної імперії під прапором комуністичних ідей.
Націонал-комунізм є реалізацією комунізму за певних історичних умов, в певному суспільстві та країні. Національний комунізм не слід сприймати як ідею ворожу до марксизму-ленінізму, бо він цілком і повністю базується на його головних принципах. Найголовнішим принципом для нас є право націй на самовизначення. Український національний комунізм прагне до створення комуністичного суспільства зі збереженням національної ідентичності українського народу і захистом національної економіки та народної власності від втручання іноземного капіталу.
Шляхом до цього ми вважаємо революційну та політичну боротьбу народних патріотичних мас з антилюдським капіталістичним ладом, що панує на теренах нашої Батьківщини. Необхідним перехідним етапом до комуністичного ладу ми вважаємо створення соціалізму, шляхом встановлення влад народних рад та розвитку соціалістичної держави, а саме Української Народної Соціалістичної Республіки. В ході розвитку соціалізму буде винищено капіталістичний лад та приватну власність на засоби виробництва, які будуть передані у суспільну власність, тобто під контроль трудових колективів підприємств та територіальних громад.
Ідеологія національного комунізму вважає одним з головних принципів збереження та розвиток національної культури народу, її мови та мистецтва, зменшення негативного впливу на неї іноземних буржуазних чинників. Ще одним принципом УНК є захист національної економіки та народної власності від втручання іноземного капіталу.
Український націонал-комунізм підтримує й інтернаціональний принцип та революційну боротьбу народів світу з капіталістичним гнобленням, і також виступає за створення союзу народних соціалістичних республік на добровільному, антиавторитарному та конфедеративному принципі.
Ми не маємо обирати між нашою національною незалежністю і соціальною справедливістю, як не обираємо ми що сьогодні краще зробити: попити чи поїсти. Нам необхідне об’єднання комунізму і націоналізму. Українцям важливо відродити традицію несправедливо забутого націонал-комунізму, щоби постала єдина українська незалежна республіка вільних робочих людей!
Але революція неможлива без всеосяжної масової народної підтримки. Чи можлива соціалістична революція в країні, народ якої інертний і пасивний, політично неосвічений, роз'єднаний, де робітник недовірливо і насторожено дивиться на іншого робітника? Ні, не можлива!
Нас, трудовий народ, протягом двадцяти років так званої "незалежності", намагаються розділити і налаштувати один проти одного, маніпулюючи нашою довірливою та простою свідомістю. Правляча верхівка і її лакеї не цураючись використовують всі засоби масової інформації для того, щоб приспати нашу пильність, затуманити нашу свідомість, відвернути пролетаріат і солідарну з ним інтелігенцію від боротьби за класове визволення. Буржуазний, злочинний по відношенню до простих людей, режим, який встановився в Україні, створює і спонсорує маріонеткових політиків і партії, зіштовхує і примиряє їх один з одним, роблячи з політики шоу, показуючи кожну п'ятницю по державному телеканалу. Поки одні заробляють собі голоси, руйнуючи пам'ятники старого режиму і просторікують про "національне питання", інші безсовісно експлуатують літніх людей, витягуючи малообізнаних в політиці, бідних пенсіонерів на сміховинні мітинги, обіцяючи повернути "країну народу".
           Але наша біда не тільки в цьому. На тлі відсутності ідеї, громадського виховання, при підміні цінностей кожне нове покоління сьогодні можна назвати "втраченим". Молодь росте на помилкових, "пластмасових" ідеях, пропагованих великими капіталістами, мета яких - тільки прибуток!          
 Не вірте нікому, хто каже, що революція не можлива, що соціалізм або комунізм - утопія. Не вірте. Це можливо і це повинно бути! Створення суспільства свободи та справедливості на всій Землі повинно стати загальнолюдською метою, а не справою окремих організацій, тому що іншого шляху нема, тільки загибель!
             Ми кличемо до тих, хто ще в силах об'єктивно сприймати реальність, до тих, чиї очі не дивляться на світ крізь рожеве скло, до тих, хто не вірить політикам і партійним "вождям", боріться! Боріться завжди, боріться до кінця!
              Всі ми, пролетаріат - трудовий народ України,  і ми повинні бути єдині, бо тільки в єдності наша сила, і тільки в єдності ми переможемо, і тільки в єдності ми створимо свою країну - країну свободи, рівності і братерства! Лише у вільному комуністичному суспільстві зможемо здобути незалежність для української та інших націй! Лише у суверенній соціалістичній українській республіці зможемо закріпити здобутки соціальної революції!

Слава Україні, слава трудовому народу!